CASLICPLSL
Home Research Group members Publications News Links 中 文
Home>Publications
Publications

  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2001-2007 

47. Dopamine-triggered one-step functionalization of hollow silica nanospheres for simultaneous lubrication and drug release, Qiangbing Wei*, Tian Fu, Lele Lei, Huan Liu, Yixin Zhang, Shuanhong Ma*, Feng Zhou, Friction, 2022, DOI: 10.1007/s40544-022-0605-x


46. Stable dispersibility of bentonite-type additive with gemini ionic liquid intercalation structure for oil-based drilling, Chaoyang Zhang, Rui Dong, Xingang Wang, Yijing Liang, Ming Zhang, Qiangliang Yu*, Zhongping Tang, Huiying Lv, Liping Wang, Meirong Cai*, Feng Zhou, Weimin Liu, Friction, 2022, DOI: 10.1007/s40544-021-0587-0.


45. POSS-based ionic liquid lubricants with excellent resistance to atomic oxygen irradiation, Qiangliang Yu, Xingwei Wang, Chaoyang Zhang, Rui Dong, Zhiquan Yang, Zhaozhao Yang, Guoqing Chen, Meirong Cai*, Feng Zhou*, Weimin Liu, Tribology International, 2022, 175: 107788.


44. Performance of oil-soluble ionic liquids as novel lubricant additives, Zhaozhao Yang, Bian Guo, Yijing Liang, Qing Huang, Feizhou Li*, Ruozheng Wang, Xiaoyan Yan, Bo Yu, Qiangliang Yu*, Meirong Cai, Journal of Molecular Liquids, 2022, 363: 119837.


43. Synthesis and tribological properties of bio-inspired green dopamine oil soluble additive, Chaoyang Zhang, Zhiquan Yang, Zhenlin Lu*, Xingwei Wang, Lei Jia, Jiao Wang, Quan Gao, Leilei Li*, Chunyu Zhou, Guoqing Chen, Zhaozhao Yang, Meirong Cai*, Tribology International, 2022, 174: 107697.


42. Resistance to Space Atomic Oxygen Radiation of MAC-based Supramolecular Gel Lubricant Containing POSS, Qiangliang Yu, Xingwei Wang, Chaoyang Zhang, Zhaozhao Yang, Guoqing Cheng, Zhiquan Yang, Meirong Cai, Feng Zhou, Weimin Liu, Tribology International, 2022, 107838.


41. Lignin composite ionic liquid lubricants with excellent anti-corrosion, anti-oxidation, and tribological propertiesChaoyang Zhang, Zhiquan Yang, Qing Huang, Xingwei Wang, Wufang Yang, Chunyu Zhou, Bo Yu, Qiangliang Yu*, Meirong Cai, Feng Zhou, Friction, 2022: 1-14.


40. Effect of steric hindrance on lubrication and corrosion resistance of oil soluble ionic liquidsXiaoyan Yan, Zhiquan Yang, Ruozheng Wang, Wenjun Xiang, Zhaozhao Yang, Chufeng Sun*, Qiangliang Yu*, Meirong Cai, Bo Yu, Tribology International, 2022, 177: 107925.


39. Supramolecular Polymer Gel Lubricant with Excellent Mechanical Stability and Tribological Performances, Jiaying Zhang, Shangshang Bo, Rui Wang, Junhui Fang, Xin-gang Wang, Yanyan Bai, Zhengfeng Ma*, Yijing Liang, Ming Zhang, Qiangliang Yu*, Meirong Cai*, Feng Zhou, Weimin Liu, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, DOI: 10.1021/acsami.2c14306


38. Super-wetting interfaces as a multiphase composite prototype for ultra-low friction, Mouji Li, Yangyang Xiang, Li Sun, Yunlei Zhang, Wufang Yang, Wenshen Lu, Xiaoduo Zhao, Luyao Bao*, Meirong Cai, Bo Yu*, Feng Zhou*, Green Chemistry, 2022, DOI: 10.1039/D2GC02362H.


37. Successive Redox-Reaction-Triggered Interface Radical Polymerization for Growing Hydrogel Coatings on Diverse Substrates, Yunlei Zhang, Rongnian Xu, Weiyi Zhao, Xiaoduo Zhao, Liqiang Zhang, Rui Wang, Zhengfeng Ma, Wenbo Sheng, Bo Yu, Shuanhong Ma*, Feng Zhou*, Angewandte Chemie, 2022, DOI: 10.1002/ange.202209741.


36. Bioinspired Polysaccharide Derivative with Efficient and Stable Lubrication for Silicon-Based Devices, Luyao Gao, Xiaoduo Zhao, Yunlei Zhang, Lumin Yang, Rui Wang, Zhengfeng Ma, Yong-min Liang*, Shuanhong Ma*, Feng Zhou, Biomacromolecules, 2022, 23(9): 3766–3778.


35. Self‐Lubricative Organic–Inorganic Hybrid Coating with Anti‐Icing and Anti‐Waxing Performances by Grafting Liquid‐Like Polydimethylsiloxane, Xiaoqing Hao, Zhengrong Sun, Shuwang Wu, Ta-Wei Wang, Yubo Liu, Yang Wu*, Ximin He, Qinze Liu*, Feng Zhou, Advanced Materials Interfaces, 2022: 2200160.


34. Natural Product Zanthoxylum bungeanum Based Multi-Functionalized Self-Polishing Interface for Sustainable Marine Antifouling, Li Sun, Wei-Feng Wang, Mouji Li, Jianbin Zhang, Tian Chai, Wenhao Cao, Tao Yan, Xiaoduo Zhao*, Wufang Yang, Bo Yu, Guowei Huang*, Jun-Li Yang*, Feng Zhou*, Advanced Materials Interfaces, 2022, DOI: 10.1002/admi.202201195.


33. Supramolecular Gel Lubricants with Excellent Lubricity and Load‐Carrying Performances Act Synergistically via Two Layers of Tribofilm, Ao Xie, Yanyan Bai, Hao-Zhe Xu, Rui Dong, Jiaying Zhang, Qiangliang Yu, Wenquan Lv, Ming Zhang, Yijing Liang, Xin-Gang Wang*, Meirong Cai*, Feng Zhou, Advanced Materials Interfaces, 2022, 9(22): 2200683.


32. Fabrication of polyelectrolyte brush-functionalized two-dimensional covalent organic frameworks as additives for aqueous lubricants, Tingting Zhang, Qi Lu, Xiaozhi Zhang, Shujuan Liu*, Qian Ye*, Feng Zhou, Tribology International, 2022, 174: 107737.


31. Recent progress of bioinspired cartilage hydrogel lubrication materials, Xiaoduo Zhao, Weiyi Zhao, Yunlei Zhang, Xiaoqing Zhang, Zhengfeng Ma*, Rui Wang, Qiangbing Wei, Shuanhong Ma*, Feng Zhou, Biosurface and Biotribology, 2022, DOI: 10.1049/bsb2.12047.


30. Lignin composite ionic liquid lubricating material as a water-based lubricating fluid additive with excellent lubricating, anti-wear and anti-corrosion properties, Qiangliang Yu, Zhiquan Yang, Qing Huang, Huiying Lv, Kang Zhou, Xiaoyan Yan, Xingwei Wang, WuFang Yang, Chunyu Zhou, Bo Yu, Meirong Cai*, Feng Zhou*, Tribology International, 2022, 174: 107742.


29. An overview of functional biolubricants, Lumin Yang, Xiaoduo Zhao, Zhengfeng Ma, Shuanhong Ma*, Feng Zhou*, Friction, 2022: 1-25.


28. Comparative Study on Macro-Tribological Properties of PLL-g-PEG and PSPMA Polymer Brushes, Fue Ren, Shuyan Yang*, Yang Wu, Feng Guo, Feng Zhou*, Polymers, 2022, 14(9): 1917.


27. Toward a Multifunctional Light-Driven Biomimetic Mudskipper-Like Robot for Various Application Scenarios, Yangyang Xiang, Bin Li, Bianhong Li, Luyao Bao, Wenbo Sheng, Yanfei Ma, Shuanhong Ma, Bo Yu*, Feng Zhou*, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14(17): 20291-20302.


26. Durable self-polishing antifouling coating based on fluorine-containing pyrrolidone amphiphilic copolymer-functionalized nanosilica, Peng Wang, Baoluo He, Biwen Wang, Li Wang, Hong Yu, Shujuan Liu*, Qian Ye*, Feng Zhou, Progress in Organic Coatings, 2022, 165: 106706.


25.  A Universal Strategy for Growing a Tenacious Hydrogel Coating from a Sticky Initiation Layer, Rongnian Xu, Yunlei Zhang, Shuanhong Ma*, Zhengfeng Ma, Bo Yu, Meirong Cai, Feng Zhou*, Advanced Materials, 2022, 34(11): 2108889


24. Metal–Organic Frameworks-Based Fabry?Pérot Cavity Encapsulated TiO2 Nanoparticles for Selective Chemical SensingZhihuan Li, Jianxi Liu*, Xiaobin Yi, Wei Wu, Fanfan Li, Zhenkang Zhu, Haiqi Li, Junqin Shi, Yadong Xu, Feng Zhou*,Weimin Liu, Advanced Functional Materials, 2022, 32(9): 2109541.


23. Molecular Engineering Super-Robust Dry/Wet Adhesive with Strong Interface Bonding and Excellent Mechanical ToleranceLuyao Gao, Shuanhong Ma*, Luyao Bao, Xiaoduo Zhao, Yangyang Xiang, Zhizhi Zhang, Yanfei Ma*, Zhengfeng Ma, Yong-min Liang*, Feng Zhou ACS Applied Materials & Interfaces2022, 14:10, 12684-12692.22. Reversing Hydrogel Adhesion Property via Firmly Anchoring Thin Adhesive CoatingsHaiyan Feng, Yanfei Ma*,, Zhizhi Zhang, Song Yang, Zhengfeng Ma, Yunlei Zhang, Shuanhong Ma*,, Bo Yu, Meirong Cai, Xiaowei Pei, Feng Zhou*,Advanced Functional Materials, 2022, 32:15, 2111278.21. Repeatedly Regenerating Mechanically Robust Polymer Brushes from Persistent Initiator Coating (PIC), Yizhe Liu, Renjie Li, Rongnian Xu, Yubo Liu, Yang Wu*, Shuanhong Ma, Zhengfeng Ma, Xiaowei Pei*, Feng Zhou*, Angewandte Chemie International Edition, 2022, DOI:10.1002/anie.20220441020. “Brush-like” Amphiphilic Polymer for Environmental Adaptive Coating, Zhengfeng Ma, Yizhe Liu, Kai Feng, Jianteng Wei, Jianxi Liu, Yang Wu*, Xiaowei Pei, Bo Yu, Meirong Cai, Feng Zhou*, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, DOI:10.1021/acsami.2c01824


19. Organic–Inorganic Hybrid Polysiloxane Brushes with Improved Lubrication and Load-Bearing Capacity, Yizhe Liu, Chenxi Qin, Rongnian Xu, Yubo Liu, Yang Wu*, Bo Yu, Xiaowei Pei*, Feng Zhou, Langmuir, 2022, 38(9): 2832-2839.18. Novel Phosphate Organic Guanidine Salt Water-Based Additive with Integrated Anti-Friction, Anti-Wear and Anti-Corrosion Properties, Guoqing Chen, Chaoyang Zhang, Qing Huang, Qiangliang Yu*, Zhaozhao Yang, Chunyu Zhou, Xiaoyan Yan, Ruozheng Wang, Bo Yu, Meirong Cai*, Tribology Letters, 2022, 70(2): 1-16.17. Bioinspired Polysaccharide‐Derived Zwitterionic Brush‐like Copolymer as An Injectable Biolubricant for Arthritis Treatment, Qinyu Yue, Lele Lei, Ya Gu, Ruijin Chen, Mingming Zhang, Haikuan Yu, Shang Li, Luming Yang, Yixin Zhang, Xiaoduo Zhao, Qiangbing Wei*, Shuanhong Ma*, Licheng Zhang*, Peifu Tang, Feng Zhou, Advanced Healthcare Materials, 2022: 2200090.16. Growing Hydrogel Organ Mannequins with Interconnected Cavity Structures, Pan Jiang, Zhongying Ji, Desheng Liu, Shuanhong Ma, Xiaolong Wang*, Feng Zhou*, Advanced Functional Materials, 2022, 32(13): 2108845.15. Dynamic oil gels constructed by 1, 2-dithiolane-containing telechelic polymers: An efficient and versatile platform for fabricating polymer-inorganic composites toward tribological applications, Chengxiang Chen, Weili Yang, Yanyan Bai, Yufeng Zhou, Xiao Cao, Zhengfeng Ma, Meirong Cai*, Bin Zhang, Quan Chen, Feng Zhou, Weifeng Bu*, Chemical Engineering Journal, 2022, 430: 133097.14. Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanospheres Derived from Hyper-crosslinked Polystyrene as Lubricant Additives for Friction and Wear Reduction, Yixin Wang, Tingting Zhang, Yuqian Qiu, Ruisheng Guo, Fei Xu, Shujuan Liu*, Qian Ye*, Feng Zhou, Tribology International, 2022: 107458.13. Anomalous boundary behavior of non-Newtonian fluids on amphiphobic surfaces, Xingwei Wang, Luyao Bao, Jun Wen, Daniele Dini, Jianbin Zhang, Li Sun, Wufang Yang*, Feng Zhou*, WeiminLiu*, Tribology International, 2022, 165: 107261.


12. Self-healing polydimethylsiloxane antifouling coatings based on zwitterionic polyethylenimine-functionalized gallium nanodroplets, Baoluo He, Yixuan Du, Biwen Wang, Xiangyuan Zhao, Shujuan Liu*, Qian Ye*, FengZhou, Chemical Engineering Journal, 2022, 427: 131019.


 

11. Surface engineering and on-site charge neutralization for the regulation of contact electrification, Youbin Zheng, Shaochen Ma, Enrico Benassi, Yange Feng, Shiwei Xu, Ning Luo, Ying Liu, Li Cheng, Yong Qin, Miaomiao Yuan, Zuankai Wang, Daoai Wang, FengZhou, Nano Energy, 2022, 91: 106687.


 

10. Recent Progress of Biomimetic Dry/Wet Friction Adhesion Devices, Yunlei Zhang, Weiyi Zhao, Shuanhong Ma*, Feng Zhou*, Chinese Journal of Applied Chemistry, 2022, 39(1): 86.


 

9. Universal Strategy for Growing Tenacious Hydrogel Coating from a Sticky Initiation Layer (SIL), Rongnian Xu, Yunlei Zhang, Shuanhong Ma*, Zhengfeng Ma, Bo Yu, Meirong Cai, Feng Zhou*, Advanced Materials, 2022: 2108889.


 

8. Modulus adaptive lubricating prototype inspired by instant muscle hardening mechanism of catfish skin, Yunlei Zhang, Weiyi Zhao, Shuanhong Ma*, Hui Liu, Xingwei Wang, Xiaoduo Zhao, Bo Yu, Meirong Cai, Feng Zhou*, Nature Communications, 2022, 13(1): 1-11.


 

7. Super-Lubricating Hybrid Elastomer with Rapid Photothermal Sterilization and Strong Anti-Cell Adhesion, Nan Zhao, Xiaohua Gao, Zhuo Chen, Yang Feng, Guoqiang Liu*, Feng Zhou, Weimin Liu, Chemical Engineering Journal, 2022: 134763.


 

6. Polymer-based lubricating materials for functional hydration lubrication, Guoqiang Liu*, Yang Feng, Nan Zhao, Zhuo Chen, Junqin Shi, Feng Zhou*, Chemical Engineering Journal, 2022, 429: 132324.


 

5. Continuously growing multi-layered hydrogel structures with seamless interlocked interface, Rongnian Xu, Mutian Hua, Shuwang Wu, Shuanhong Ma*, Yunlei Zhang, Liqiang Zhang, Bo Yu, Meirong Cai, Ximin He*, Feng Zhou*, Matter, 2022, 5(2): 634-653.


 

4. Bioinspired Design of a Cartilage-like Lubricated Composite with Mechanical RobustnessWeiyi Zhao, Yunlei Zhang, Xiaoduo Zhao*, Zhongying Ji, Zhengfeng Ma, Xiangsheng Gao, Shuanhong Ma*, Xiaolong Wang, Feng Zhou*, ACS Applied Materials & interfaces, 2022, 14(7): 9899-9908.


 

3. Fluoropolymer Grafted Ti3C2Tx MXene as an Efficient Lubricant Additive for Fluorine-Containing Lubricating Oil, Jinglun Guo, Pengxi Wu, Cheng Zeng, Wei Wu, Xiangyuan Zhao, Guoqiang Liu*, Feng Zhou, Weimin Liu, Tribology International, 2022: 107500.

 

 

2. Enhanced lubricity and anti-wear performance of zwitterionic polymer-modified N-enriched porous carbon nanosheets as water-based lubricant additive, Qi Lu, Tingting Zhang, Baoluo He, Fei Xu*, Shujuan Liu, Qian Ye*, Feng Zhou, Tribology International, 2022, 167: 107421.

 

 

1. One-step zwitterionization and quaternization of thick PDMAEMA layer grafted through subsurface-initiated ATRP for robust antibiofouling and antibacterial coating on PDMS, Xin Yu, Yang Yang, Wufang Yang, Xungai Wang, Xin Liu*, Feng Zhou, Yan Zhao*, Journal of Colloid and Interface Science, 2022, 610: 234-245


Copyright@2002 - 2012 Lanzhou Institute of Chemical Phyics, Chinese Academy of Sciences Email:E-Mail:webeditor@licp.cas.cn
Add: No.18,Tianshui Middle Road,Lanzhou,P.R.China Postcode: 730000 Tel: 86 931 4968009 Fax: 86 931 8277088