CASLICPLSL
Home Research Group members Publications News Links 中 文
Home>Publications
Publications

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2001-2007 

 

31. 


30. Ultra-low Friction and High Load-Bearing Hydrogel with Tubular Structure Based on Controllable Light-Induced Dissociation, Song Yang, Jianqing Yu, Zhizhi Zhang, Hao Yang, Yaling Wan, Bo Yu, Shuanhong Ma*, Yanfei Ma*, Feng Zhou*, Weimin Liu, Chinese Journal of Chemistry, 2023, 41(20): 2679-2683.


29. A Janus hydrogel material with lubrication and underwater adhesion, Yaling Wan, JianQing Yu, Zhizhi Zhang, Chenxi Qin, Lunkun Liu, Hao Yang, Meirong Cai, Bo Yu, Xiaowei Pei, Ying Liu*, Yanfei Ma*, Feng Zhou*, Giant, 2023, 16: 100186.


28. Colloidally Stable Graphite Oleogels by Pyrene-Functionalized Telechelic Polymers for Friction and Wear Reduction, Fengchun Liang, Qun He, Shanshan Li, Meirong Cai*, Qiang Tian, Guanjun Chang, Muhammad Siddiq, Feng Zhou, Weifeng Bu*,  ACS Macro Letters, 2023, 12(10): 1345-1350.


27. Water-assisted strong underwater adhesion via interfacial water removal and self-adaptive gelation, Chenxi Qin, Yanfei Ma*, Zhizhi Zhang, Yingjie Du, Sidi Duan, Shuanhong Ma, Xiaowei Pei, Bo Yu, Meirong Cai, Ximin He*, Feng Zhou*, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120(31): e2301364120.


26. Light-controlled switchable underwater adhesive, Song Yang, Yanfei Ma*, Chenxi Qin, Zhizhi Zhang, Jianqing Yu, Xiaowei Pei, Bo Yu, Wenbo Sheng*, Feng Zhou*, Weimin Liu, SmartMat, 2023: e1235.


25. Monolayer NbSe2 Favors Ultralow Friction and Super Wear Resistance, Tongtong Yu, Ruilin Shen, Zishuai Wu, Changhe Du, Xiaojun Shen, Ning Jia, Haoyu Deng, Yongkang Zhao, Liqiang Zhang, Yange Feng, Zhinan Zhang, Yong Luo, Feng Zhou, and Daoai Wang*, Nano Letters, 2023, 23(5): 1865-1871.


24. Achieving Greener, Super-Robust Performance Water-Based Lubrication: Obtained by a Multifunctional Ionic Liquid Aqueous System and Formation of Unique Interfacial Interactions, Fan Xu, Haolin Li, Bingyu Tian, Kun Cui, Rui Dong*, Mingjin Fan*, Meirong Cai, Feng Zhou, Weimin Liu, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2023, 11(23): 8651-8666.


23. Cellulose Nanocrystals Chiral Nematic Coating with Reversible Multiple-Stimuli-Responsive Coloration, Kai Feng, Guodan Wei, Yubo Liu, Yang Wu*, Feng Zhou, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2023, 11(22): 8374–8385.


22. Boosting Sensitivity and Durability of Pressure Sensors Based on Compressible Cu Sponges by Strengthening Adhesion of “Rigid‐Soft” Interfaces, Haoran Wang, Xiaoqiang Dou, Zheng Wang, Zihan Liu, Qian Ye, Ruisheng Guo*, Feng Zhou*, Small, 2023: 2303234.


21. Driving Polymer Brushes from Synthesis to Functioning, Rui Wang, Qiangbing Wei, Wenbo Sheng*, Bo Yu, Feng Zhou, Bin Li*, Angewandte Chemie, 2023, 135(27): e202219312. 


20. Stable dispersibility of bentonite-type additive with gemini ionic liquid intercalation structure for oil-based drilling, Chaoyang Zhang, Rui Dong, Xingang Wang, Yijing Liang, Ming Zhang, Qiangliang Yu*, Zhongping Tang, Huiying Lv, Liping Wang, Meirong Cai*, Feng Zhou, Weimin Liu, Friction, 2023, 11(2): 201-215.

19. Achieving near-infrared-light-mediated switchable friction regulation on MXene-based double network hydrogels, Pengxi Wu, Cheng Zeng, Jinglun Guo, Guoqiang Liu*, Feng Zhou*, Weimin Liu, Friction, 2023, DOI: 10.1007/s40544-022-0726-2.

18. Controlled growing of graphdiyne film for friction reduction and antiwear, Peiwei Gong*, Juan Li, Junyi Wang, Wei Wu, Cheng Li, Dandan Wang, Junqin Shi*, Jianxi Liu, Feng Zhou, Weimin Liu, ACS nano, 2023, 17(9): 8252-8261.


17. Thiadiazole functionalized covalent organic frameworks as oil-based lubricant additives for anti-friction and anti-wear, Xiaozhi Zhang, Yaojie Yan, Peng Wang, Tingting Zhang, Shujuan Liu*, Qian Ye*, Feng Zhou, Tribology International, 2023, 183: 108393.


16. Synovial fluid-inspired biomimetic lubricating microspheres: Zwitterionic polyelectrolyte brushes-grafted microgels, Guoqiang Liu*, Yang Feng, Xiaohua Gao, Zhuo Chen, Nan Zhao, Feng Zhou*, Weimin Liu, Friction, 2023, 11(6): 938-948.

15. Fabrication of MXene@ Fe3O4@ PNA composite with photothermal effect as water-based lubricant additive, Yuhong Cui, Baoluo He, Shenghua Xue, Zhuo Chen, Shujuan Liu, Qian Ye*, Feng Zhou*, Weimin Liu, Chemical Engineering Journal, 2023, 469: 143880.


14. In situ generation of zwitterionic-functionalized liquid metal-based polydimethylsiloxane antifouling coatings with self-healing ability, Peng Wang, Biwen Wang, Baoluo He, Shujuan Liu*, Qian Ye*, Feng Zhou, Weimin Liu, Progress in Organic Coatings, 2023, 181: 107604.


13. Shear-Stable Polymer Brush Surfaces, Yizhe Liu, Yang Wu*, Feng Zhou*, Langmuir, 2023, 39, 1, 37–44.


12. Sebaceous gland-inspired self-lubricated de-icing coating by continuously secreting lubricants, Yubo Liu, Weiming Sun, Kai Feng, Yang Wu, Bo Yu, Shujuan Liu, Feng Zhou, Progress in Organic Coatings, 2023, 174, 107311.


11. Photo-Thermal Superhydrophobic Sponge for Highly Efficient Anti-Icing and De-Icing, Bo Yu, Zhengrong Sun, Yubo Liu, Yang Wu*, Feng Zhou, Langmuir, 2023, 39, 4, 1686–1693.


10. Superior lubricity and corrosion-resistance response of solvated ionic liquids containing lithium and borate, De-quan Wei, Rui Dong, Hao-Zhe Xu, Xin-Gang Wang, Xiao Liu, Yijing Liang, Ming Zhang, Zhengfeng Ma, Qiangliang Yu, Meirong Cai*, Feng Zhou*, Tribology International, 2023, 184, 108430.


9. Toward high-performance lubricants: Rational design and construction of supramolecular oil gels by amphiphilic telechelic polymers to stabilize two-dimensional nanomaterials in base oils, Fengchun Liang, Chengxiang Chen, Hua Xue, Qun He, Meirong Cai*, Yufeng Zhou, Bin Zhang, Feng Zhou, Weifeng Bu*, Tribology International, 2023, 184, 108468.

8. Fabrication of carbon dots intercalated MXene hybrids via laser treatment as oil-based additives for synergistic lubrication, Yuhong Cui, Shenghua Xue, Shiyuan Wang, Xin Chen, Shujuan Liu, Qian Ye*, Feng Zhou*, Weimin Liu, Carbon, 2023, 205: 373-382.


7. Friction induced mechanochemistry: self-adaptive lubrication through in-situ tribo-click system, Rui Dong, Yunlei Zhang, Hao-Zhe Xu, Luyao Bao, Shuanhong Ma, Xin-Gang Wang, Qiangliang Yu, Meirong Cai*, Feng Zhou*, Weimin Liu, Chemical Engineering Journal, 2023, 454: 139772.


6. Zwitterionic Polyelectrolyte Brush Modified Chitosan Nanoparticles as Functional Biolubricant with Good Friction-Reduction Effect, Lumin Yang, Renjie Li, Xiaozhu Liao, Tao Li, Yunsong Kong, Xiaoduo Zhao*, Rui Wang, Zhengfeng Ma, Zengjie Fan, Yong-min Liang, Shuanhong Ma*, Feng Zhou, Tribology International, 2023: 108405.


5. Photonic Crystals Constructed by Isostructural Metal-organic Framework Films, Zhihuan Li, Jianxi Liu*, Haoze Wu, Jiao Tang, Zhongyang Li, Yadong Xu, Feng Zhou, Weimin Liu, Nano Research, 2023, DOI: 10.1007/s12274-023-5505-5.

4. Zwitterionic dopamine sulfonate functionalized carbon quantum dots as water-based lubricant additive for friction and wear reduction, Shenghua Xue, Yuhong Cui, Xin Chen, Junqin Shi, Shujuan Liu, Qian Ye*, Feng Zhou*, Applied Surface Science, 2023, 156411.

3. Flexible Electrothermal Hydrophobic Self-Lubricating Tape for Controllable Anti-icing and De-icing, Yang Wan, Ying Liu*, Yubo Liu, Chenggang Sun, Kai Feng, Yang Wu*, Feng Zhou, ACS Applied Engineering Materials, 20231 (1), 669–678.

2. Zwitterionic microgel-functionalized gallium-based liquid-metal nanodroplets as aqueous lubricant additives, Baoluo He, Peng Wang, Qi Lu, Yixuan Du, Shujuan Liu, Qian Ye*, Feng Zhou*, Weimin Liu, Tribology International, 2023, 177: 107952.

1. Biomimetic chitosan-derived bifunctional lubricant with superior antibacterial and hydration lubrication performances, Lumin Yang, Xiaoduo Zhao, Xiaozhu Liao, Rui Wang, Zengjie Fan, Shuanhong Ma*, Feng Zhou*, Journal of Colloid and Interface Science, 2023, 629: 859-870.
Copyright@2002 - 2012 Lanzhou Institute of Chemical Phyics, Chinese Academy of Sciences Email:E-Mail:webeditor@licp.cas.cn
Add: No.18,Tianshui Middle Road,Lanzhou,P.R.China Postcode: 730000 Tel: 86 931 4968009 Fax: 86 931 8277088